Online Pastel Demonstration: A Wave of Emotion

Ζωγραφική σε soft pastels

Παρουσίαση βήμα-βήμα της δημιουργίας ενός πίνακα

από τη ζωγράφο Louise Frechette

 

Step 1:
I start from the top down. Since water is colorless, its color is dependent on several factors—most notably the colors of the sky. As I paint, I blend with my fingers constantly.

One of the first things I do in any painting is determine the source of the light. Since this is a red sky painting, and such skies are uncommon, rather than make the light a bright yellow, I’ll make it more subdued using red, cranberry, purple, rose and other colors.

Βήμα 1:
Αρχίζω από πάνω προς τα κάτω. Μιας και το νερό είναι άχρωμο, το χρώμα του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες- κυρίως από τα χρώματα του ουρανού. Καθώς ζωγραφίζω, σκορπώ το χρώμα συνεχώς με τα δάκτυλά μου.

Ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνω σε κάθε πίνακα είναι να καθορίσω την πηγή του φωτός. Μιας και αυτός είναι ένας πίνακας με κόκκινο ουρανό, και τέτοιοι ουρανοί είναι ασυνήθεις, αντί να κάνω το φως με ένα φωτεινό κίτρινο, θα τον κάνω περισσότερο υποταγμένο χρησιμοποιώντας  μαζί κόκκινο,  χρώμα από μωβ μούρο, ροζ και άλλα χρώματα.

 

Step 2:
Blue is introduced, as the sky meets the top of the ocean. I don’t want to overdo this part, or the painting will look muddy. It’s very easy to do too much here. Less is more.

Βήμα 2:
Το μπλε κάνει την εμφάνισή του, καθώς ο ουρανός συναντά την επιφάνεια του ωκεανού. Δεν θέλω να το παρακάνω σε αυτό το σημείο, διαφορετικά ο πίνακας θα δείχνει μουτζουρωμένος. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε παραπάνω από ό,τι πρέπει σε αυτό το σημείο. Το λιγότερο είναι και το καλύτερο.

 

Step 3:
Now you can see things are beginning to happen. The top of the ocean starts to come in and the back of the wave. This is when I have to be very gentle; I don’t want anything to look too sharp. This is also where I begin to use iridescent pastels—greens, blues and browns.

When painting the underside of the wave, I use a dark green. I think of cause and effect here—why the wave looks like it does. Whether painting in an abstract or realistic way, the process is always logical. You can see the wave crests are lighter values.

Βήμα 3:
Τώρα μπορείτε να δείτε ότι αρχίζουν να συμβαίνουν πράγματα. Η επιφάνεια του ωκεανού ζωντανεύει  καθώς και το πίσω μέρος του κύματος.  Εδώ είναι που πρέπει να είμαι πολύ ευγενική, δεν θέλω τίποτα να δείχνει πολύ έντονο. Εδώ είναι και το σημείο που χρησιμοποιώ ιριδίζοντα παστέλ – πράσινα, μπλε και καφέ

Όταν ζωγραφίζω την από κάτω πλευρά του κύματος, χρησιμοποιώ σκούρο πράσινο. Εδώ, σκέφτομαι το αίτιο και το αιτιατό– γιατί δηλ. το κύμα μοιάζει έτσι όπως είναι. Είτε αποδίδουμε την πραγματικότητα είτε ένα σκαρίφημα, η διαδικασία πάντα ακολουθεί τη λογική. Μπορείτε να δείτε τις άκρες του κύματος ότι είναι σε ανοικτότερους τόνους.

 

Step 4:
After the sea has taken shape, I begin to add the little touches and highlights. These are the finishing touches—the “ta da”s, I like to call them.

Although I do prefer working top to bottom, I don’t always paint from darkest values to lightest. At this point, I’ve put in some blue, some blue-green, some green, some more red and purple, and now I’m going in and highlighting with lighter values of these colors.


Βήμα 4:
Από τη στιγμή που η θάλασσα έχει πάρει σχήμα, αρχίζω τονίζω τις λεπτομέρειες. Αυτές είναι οι τελευταίες πινελιές -  τα «τα ντα’ς», όπως μου αρέσει να τις αποκαλώ.

Αν και προτιμώ να εργάζομαι από πάνω προς τα κάτω, δεν  ζωγραφίζω πάντα από τους σκούρους τόνους προς τους ανοικτούς. Σε αυτό το σημείο έχω βάλει λίγο μπλε, λίγο μπλε-πράσινο, λίγο πράσινο, λίγο ακόμα κόκκινο και πορφυρό, και τώρα συνεχίζω τους τονισμούς με ανοικτότερους τόνους των παραπάνω χρωμάτων.

 

Step 5:
I use lots of white here—for the waves’ crests, the highlights; it adds dimension. I don’t want the painting to appear flat, and the highlights bring the area a bit forward. In terms of color, I want the drama. I think that’s important in any painting—the drama, the story.

Βήμα 5:
Χρησιμοποιώ πολύ λευκό εδώ – για τις άκρες των κυμάτων, τους τονισμούς, προσθέτει βάθος. Δεν θέλω ο πίνακας να δείχνει επίπεδος, οι τονισμοί φέρνουν την περιοχή λίγο πιο μπροστά. I use lots of white here—for the waves’ crests, the highlights; it adds dimension. I don’t want the painting to appear flat, and the highlights bring the area a bit forward. Από την άποψη του χρώματος, επιδιώκω το δράμα. Πιστεύω πως είναι σημαντικό στοιχείο σε κάθε πίνακα – το δράμα, η ιστορία.

 

Step 6:
I use some darker values at the bottom for the underside of another wave. A few finishing touches later, and the painting is complete. Let’s call it Mastering the Moment.

Βήμα 6:
Χρησιμοποιώ σκουρότερους τόνους στο κάτω μέρος για την κάτω πλευρά ενός επιπλέον κύματος. Μερικοί τελευταίοι τονισμοί ακόμα και ο πίνακας είναι πλήρης. Ας τον ονομάσουμε « Mastering the Moment».

To download and read the entire feature, click here.